Politikalarımız

Kurum Değerleri


AGT MİSYON

Değerleriyle duygusal sermayesini büyüten paydaşlarının mutluluk ve bağlılığını sağlayan, topluma ve çevreye duyarlı, sektöre yön vererek büyüyen öncü marka.

AGT VİZYON

Ahşabı tutku ve teknoloji ile şekillendiren, hayata değer katan bir dünya markası olmak.

1. KALİTE ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

AGT Kalite Anlayışı:

Kaliteye, ulaşılan değil koşullara göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir hedef olarak bakan AGT;  Mobilya bileşenleri ve dekorasyon sektöründe; güvenilir, düzenli ve kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile süreçlerini tasarlar. Bu politikaları doğrultusunda ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDA TERCİH EDİLEN MARKA OLMAYI HEDEFLER.

AGT Kalite Politikası:

-Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretim kalitesini yükseltmek, 

-Teknoloji ve inovasyonu ürün tedariğinden itibaren nihai kullanıcıya ürünün gidişi sürecine kadar merkezinde tutmak; Süreçlerinde inovatif düşünmenin gücünden yararlanmak

-Müşterileri beklentilerini, isteklerini tam olarak karşılamak,

-Hizmet verdiği sektörde sistemli ve düzenli bir şekilde gelişerek sürekliliği sağlamak 

-Tedarikçi ve paydaşlarının gelişimine destek olmak, Dünya standartlarında üretim yapabilmek için hammadde ve hizmet tedariği sağlayıcılarını çeşitli süreçleri sağlamaları için teşvik etmek

-Verimliliği ucuza mal etmek olarak değil; gerçekten kaliteli ve güvenilir hammadde ve sistemli süreç tasarımı olarak değerlendirmek

-Bayilerini AGT ailesinin bir üyesi olarak görmek ve gelişimlerine destek olmak

-Ürettiği ürünün kalitesinin arkasında olmak, satış sonrası şikâyet sürecinde müşterisine destek vermek

MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM KANALLARI

Müşterilerimizin aşağıda belirtilen başlıca iletişim kanallarından bize ulaşması mümkündür.

Web Sitesi : https://www.agt.com.tr/tr/iletisim-formu

E-posta      : kalite.destek@agt.com.tr

AGT AĞAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş , şikayetlerin iletilebilmesi ve kayıt altına alınması için tüm kanallarda gerekli altyapıyı kurmaktadır ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.


2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı Ve Güvenliği Anlayışı:

AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. kurumun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarının ve tüm paydaşlarının gereksinimleri ile uyumlu olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına, ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu nedeler;

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

AGT çalışanlarının ve diğer tüm  paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatların çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir İş sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi oluşturmayı,

Özellikle proseslerimiz kaynaklı; toz, yangın, yol güvenliği, kimyasal kaynaklı maruziyet ve koku gibi önemli risklerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi ve bu söz konusu risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,      

Potansiyel iş kazası ve meslek hastalıkları riskleri ile ilgili gerekli önleyici faaliyetler yerine getirmeyi,

Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; mevcut iş sağlığı ve güvenliği altın kurallarımıza, prosedürlerimize tam olarak uyduğu bir  şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek; İş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

3. ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Anlayışı:

Ürünlerinin hammaddesi doğadan bir ürün olan AGT Ağaç San. Tic. A.Ş.; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir. AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf etmektedir/edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir, sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. 

Bunun için; 

Malzeme tedariği süreçlerinde mevcut düzenlemelere bağlı kalmayı

Süreçlerinde çevreye zarar vermeyecek faaliyetlerde bulunmamayı

İş süreçlerinde ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için sıfır atık uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi; 

Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi; 

Karbon salınımımızla ilgili durumumuzu ölçümlemeyi ve sürekli iyileştirici girişimlerde bulunmayı

Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı; 

Çevre Politikamız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı ve ilgili ilişkili tüm paydaşlarımızı ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını, bilinçlendirilmelerini sağlamayı; 

Kaynak tüketimini azaltmayı ve /veya optimumda kullanmayı; atık miktarlarını  azaltmayı, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı; Taahhüt ederiz. 

4. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AGT Grup Bilişim Hizmetleri departmanı tarafından,

a. Kuruluşumuzun, ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,

b. Kuruluşumuzun, güvenirliliğinin ve kurumsal itibarını korumak,

c. Kuruluşumuzun, sahip olduğu bilgilerin ihtiyaç duyduğu seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve erişe bilirliğini sağlamak,

d. Kuruluşumuzun, bilgi varlıklarının istenilen seviyede güvenliğini sağlamak,

e. Kuruluşumuzun, çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,

f. Kuruluşumuzun, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak iş süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,

g. Kuruluşumuzun, güvenlik ihlallerinde gerekli önlemleri ve yaptırımları yönetim olarak desteklemek ve gerçekleştirmek,

h. Kuruluşumuzun, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak.

5. FSC VE PEFC POLİTİKAMIZ

AGT Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş. olarak FSC ve PEFC sertifikasına sahip olduğumuz süre içinde, doğrudan veya dolaylı olarak FSC ve PEFC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığımızı taahhüt ediyoruz;

a. Yasal olmayan ağaç veya ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılmasını,

b. Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlalini,

c. Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesini,

d. Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümünü,

e. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmasını,

f. İşletme kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını, kayıt ve dokümantasyon işlemlerini yerine getirmek ve FSC‘ nin ana standartları olan FSC STD-40-004, FSC STD-40-005 ve FSC STD-50-001 ‘e göre belirlenmiş kriterlere uymak,

g. PEFC ST 2002:2013 standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

h. Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’ nin herhangi birinin ihlal etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

6. KİŞİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

a. AGT Grup olarak;  Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

b.  Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.

c. Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

d. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

e. Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

f. Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

g. Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.

h. Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.

i. Kuruluşumuzda izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

j. Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.

k. Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.

l. Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.

m. Kuruluşumuz, süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.

n. Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.

7. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

· Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi, 

· Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,

· Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi, Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı, Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi, 

· Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi, 

· Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı AGT olarak taahhüt ediyoruz.