AGT

     home-design

     Politikalarımız

     Kurum Değerleri

       

     AGT MİSYON

     Değerleriyle duygusal sermayesini büyüten paydaşlarının mutluluk ve bağlılığını sağlayan, topluma ve çevreye duyarlı, sektöre yön vererek büyüyen öncü marka.

     AGT VİZYON

     Ahşabı tutku ve teknoloji ile şekillendiren, hayata değer katan bir dünya markası olmak.

     1. KALİTE ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

     Kalite, ulaşılan değil, koşullara göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir. Mobilya bileşenleri sektöründe; güvenilir, düzenli ve kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile; gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretim kalitemizi yükseltmek, müşterilerimizin beklentilerini, isteklerini tam olarak karşılamak, kalite ve müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak, sektördeki yerimizin sürekliliğini sağlayarak ulusal ve uluslararası pazarlarda her zaman tercih edilen bir marka olarak var olmak, uygulanabilir tüm yasal ve düzenleyici gereklilikler baz alınarak, finansal, operasyonel ve kurumsal gereklilikler, müşteriler, çalışanlar, şikayet açılan tüm ilgili birimler arasında olan verilerin ele alınması kalite ve müşteri memnuniyeti politikamız kapsamındadır.

     2. SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

     AMACIMIZ

     AGT Ailesi olarak önce insan, çevre ve sıfır kaza anlayışıyla; çalışanların kendini güvende hissettikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamayı kültür olarak benimsemiş, sektöründe öncü bir şirket olmak.

     DEĞERLERİMİZ

     -İnsan Odaklı

     -Çevreye Saygılı

     -Mükemmeli Hedefleyen

     2.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

     AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve tüm çalışanların ortak hedefi; kurumumuzun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın gereksinimleri ile uyumlu olarak uluslararası standartlara ve ulusal mevzuatlarımıza uygunluğumuzu sağlamak, etkinliğimizi sürekli iyileştirmektir. Bu nedenle;

     - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

     - AGT çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan uluslararası standartlar ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

     - Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmayı ve bu sistemi sürdürülebilir kılmayı,

     - Gerek üretim süreçlerimizin gerekse çalışma alanlarımızdaki fiziki şartlarımızın sebep olduğu risklerimizi tespit etmeyi, bu konuda gerekli çalışmaları yapmayı, aksiyon planı oluşturmayı, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi, risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,

     - Olası iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili gerekli kontrol çalışmalarını ve önleyici tedbirleri yerine getirmeyi,

     - Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; iş sağlığı ve güvenliği politikalarımıza tam olarak uyduğu bir şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda her seviyedeki çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek; iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

     2.2. ÇEVRE POLİTİKAMIZ

     AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir. AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir ve sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. 

     Bunun için;

     - Faaliyetlerimiz sırasında çalışma alanlarımızda meydana gelebilecek çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi;

     - Çevreye olan pozitif yönde etkilerimizi; alınacak aksiyonlar ile arttırmayı,

     - Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzeme kullanımını arttırmayı ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi;

     - Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı,

     - Çevre politikalarımız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili faaliyetlerimiz hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi ve taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi, komşularımızı, tüm paydaş ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını ve bilinçlendirilmelerini sağlamayı, kaynak tüketimini azaltmayı ve/veya minimum seviyede kullanmayı ve atık miktarlarını azaltmayı,

     Taahhüt ederiz.

     3. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     AGT Grup Bilişim Hizmetleri departmanı tarafından,

     a. Kuruluşumuzun, ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,

     b. Kuruluşumuzun, güvenirliliğinin ve kurumsal itibarını korumak,

     c. Kuruluşumuzun, sahip olduğu bilgilerin ihtiyaç duyduğu seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve erişe bilirliğini sağlamak,

     d. Kuruluşumuzun, bilgi varlıklarının istenilen seviyede güvenliğini sağlamak,

     e. Kuruluşumuzun, çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,

     f. Kuruluşumuzun, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak iş süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,

     g. Kuruluşumuzun, güvenlik ihlallerinde gerekli önlemleri ve yaptırımları yönetim olarak desteklemek ve gerçekleştirmek,

     h. Kuruluşumuzun, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak.

     4. FSC VE PEFC POLİTİKAMIZ

     AGT Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş. olarak FSC ve PEFC sertifikasına sahip olduğumuz süre içinde, doğrudan veya dolaylı olarak FSC ve PEFC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığımızı taahhüt ediyoruz;

     a. Yasal olmayan ağaç veya ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılmasını,

     b. Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlalini,

     c. Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesini,

     d. Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümünü,

     e. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmasını,

     f. İşletme kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını, kayıt ve dokümantasyon işlemlerini yerine getirmek ve FSC‘nin ana standartları olan FSC STD-40-004, FSC STD-40-005 ve FSC STD-50-001 ‘e göre belirlenmiş kriterlere uymak,

     g. PEFC ST 2002:2013 standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

     h. Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’ nin herhangi birinin ihlal etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

     5. KİŞİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

     a. AGT Grup olarak; Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

     b. Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.

     c. Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

     d. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

     e. Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

     f. Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

     g. Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.

     h. Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.

     i. Kuruluşumuzda izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

     j. Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.

     k. Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.

     l. Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.

     m. Kuruluşumuz, süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.

     n. Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.

     6. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

     Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi, Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı, Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi, Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı, Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi, Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi, Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı AGT olarak taahhüt ediyoruz.

     7. SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

     Sosyal uygunluk politikamız, şirketimiz içerisindeki temel ilke ve değerlendirmelerimize dayanır. Politika; çocuk işçi çalıştırılmaması, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması, sendikal haklara izin verilmesi ve çalışanların zorla çalıştırılmamasına yönelik verilen taahhütleri içermektedir. Şirketimizde çocuk ve genç işçi çalıştırma usul esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altında kimseyi işe almamayı ayrıca çalışanlar arası, din, dil, ırk, mezhep, renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrıma göre değil, işi yapabilme becerileri esas alınarak istihdam etmeyi taahhüt ediyoruz.

     Çalışanlar kendi rızalarıyla iş sözleşmeleri gereği ücret karşılığı görevli olduğu işleri yapmakla yükümlüdür. Çalışanın rızası dışında sözleşme dışında bir başka iş yaptırılamaz. Çalışanların yasal haklarının korunduğu ve haklarına saygı duyulduğu bir ortam oluşturmak başlıca görevimizdir. Çalışan temsilcilerimiz, çalışanların özgür iradesiyle seçim haklarını kullanarak belirlediği kişilerdir. Her türlü şikayet ve önerilerinin zamanında ve etkin olarak değerlendirilmesi, geri bildirimler yaparak çalışana mutlu bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

     Hedefimiz bu politikamızın şirket kültürümüz haline getirilmesidir

     MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM KANALLARI

     Müşterilerimizin aşağıda belirtilen başlıca iletişim kanallarından bize ulaşması mümkündür.

     Web Sitesi: https://www.agt.com.tr/tr/iletisim-formu

     E-posta: kalite.destek@agt.com.tr

     AGT AĞAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş , şikayetlerin iletilebilmesi ve kayıt altına alınması için tüm kanallarda gerekli altyapıyı kurmaktadır ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

     KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

     1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

     Unvan: AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

     Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım, 35. Cadde 07190 Türkiye / Antalya / Döşemealtı

     2. “Güvenlik Raporu” hazırlanması:

     Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

     Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB

     sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin

     Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

     Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında

     Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik

     Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde

     kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince

     kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.

     3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

     1984 yılında Antalya’da AGT ‘nin ilk temelleri atıldı. 1994 yılında OSB’ne geçildi. 1996 yılında profil

     üretim tesisi kurulmuştur. 2000 yılında ilk ihracat gerçekleştirilmiştir (3 ülke). 2003 yılında kurumsal

     vizyon ve logo revizyonu gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında panel üretim tesisi kuruldu. 2005 yılında ilk

     defa ISO 500 de yer aldık. 2007 yılında kapı üretim tesisi kurulmuştur. 2008 yılında ihracat yapılan ülke

     sayısı 40 ülkeye ulaşmıştır. 2014 yılında MDF üretim tesisi kuruldu. 2015 yılında parke üretim tesisi

     kurulmuştur. Üretimine halen devam edilmektedir.

     4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda

     verilmiştir:

     11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı

     Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve

     Karışımların Sınıflandırılması,

     Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında

     Yönetmelik uyarınca Zararlılık

     Kategorileri

     H KODLARI

     ‘H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR

     H1 Akut Toksik H301-Yutulması halinde toksiktir,

     H311- Cilt ile teması halinde toksiktir.

     H331- Solunması halinde toksiktir

     H3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek

     Maruz Kalma

     H370- Organlarda hasara yol açar

     ‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR

     P5a Alevlenir Sıvılar H225- Kolay alevlenir sıvı ve buhar

     H224-Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.

     P5b Alevlenir Sıvılar H226- Alevlenir sıvı ve buhar.

     ‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR

     E2 Sucul ortam için zararlı H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

     5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

     Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem

     Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

     Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

     Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki

     bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda

     bulunursunuz.

     Nasıl bilgilendirilirim?

      Polis / itfaiye araçları,

      Hoparlör duyuruları, sirenler,

      Radyo ve TV anonsları.

     Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

      Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),

      Koku ile,

      Yüksek bir patlama ile,

      Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,

      Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

     Önce ne yapmam gerekiyor?

      Kaza mahallinden uzak durun,

      Kaza yerini ziyaret etmeyin,

      Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,

      Engellilere ve yaşlılara yardım edin,

      Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,

      Pencere ve kapıları kapatın,

      Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

     Sonra ne yapacağım?

      Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin,

      Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının,

      Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda

     bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

     Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

      Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin,

      İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi

     tehlikeye atarsınız.

     BÖLÜM 2

     1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazalar hakkında bilgi:

     Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin

     önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak

     üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

     KAZA

     SENARYOSU

     POTANSİYEL ETKİ VE KAZA

     SONUCU

     KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ

     ÖNLEMLER

     YANGIN  Yangın durumunda fabrika

     tesislerinin ötesinde rüzgar

     yönünde mahalleye ulaşabilecek

     duman ve gazları oluşur. Yanma

     gazları, yanma ürünlerini karbon

     dioksit, karbon monoksit, azot

     dioksit, farklı toksik gazlar, su

     buharı ve kurum içerir.

      Bununla birlikte, eksik yanmış

     başlangıç kimyasal gazları da

     bulunabilir.

      İnsan sağlığı, mülkiyeti ve

     çevre üzerinde etki oluşabilir.

      Solunum problemlerine neden

     olan duman bulutları oluşturabilir

     ve kül dağılımı.

      Bitişik alanların aşırı ısınması,

     başka yerlerde yakıtların

     tutuşmasına neden olabilir.

      Kuruluşumuzda büyük kaza

     oluşumunu engellemek maksadı ile

     proses tehlike analizleri (HAZOP

     analizi, DOW Yangın ve Patlama

     Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H

     İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL

     Güvenlik Bütünlük Seviyesi

     Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir.

     Söz konusu analizler sonucunda

     önlemler belirlenmiş ve uygulama

     aşamasına geçilmiştir.

      Kuruluşumuzda yangın

     söndürme sistemleri mevcuttur ve

     periyodik olarak test ve kontrolleri

     yapılmaktadır.

      Acil durum eylem planlarımız

     ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm

     ekibe acil durum müdahale ve

     yangın eğitimleri verilmiştir.

      İtfaiye, polis, radyo ve

     televizyon nüfus için gerekli

     uyarıyı yayınlayacaktır.

     KAZA

     SENARYOSU

     POTANSİYEL ETKİ VE KAZA

     SONUCU

     KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ

     ÖNLEMLER

     PATLAMA  İnsan sağlığı ve çevredeki

     mülkte hasar olabilir.

      Şok dalgasının etkisi insanları

     doğrudan etkileyebilir veya

     yapılara zarar verebilir.

      Patlamadan etkilenen başka bir

     yerde yangın başlatması mümkün

     olabilir.

      Yangın durumunda fabrika

     tesislerinin ötesinde rüzgar

     yönünde mahalleye ulaşabilecek

     duman ve gazları oluşur. Yanma

     gazları, yanma ürünlerini karbon

     dioksit, karbon monoksit, azot

     dioksit, farklı toksik gazlar, su

     buharı ve kurum içerir.

      Bununla birlikte, eksik yanmış

     başlangıç kimyasal gazları da

     bulunabilir.

      İnsan sağlığı, mülkiyeti ve

     çevre üzerinde etki oluşabilir.

      Solunum problemlerine neden

     olan duman bulutları oluşturabilir

     ve kül dağılımı.

      Bitişik alanların aşırı ısınması,

     başka yerlerde yakıtların

     tutuşmasına neden olabilir.

      Kuruluşumuzda büyük kaza

     oluşumunu engellemek maksadı ile

     proses tehlike analizleri (HAZOP

     analizi, DOW Yangın ve Patlama

     Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H

     İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL

     Güvenlik Bütünlük Seviyesi

     Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir.

     Söz konusu analizler sonucunda

     önlemler belirlenmiş ve uygulama

     aşamasına geçilmiştir.

      Kuruluşumuzda “Çalışanların

     Patlayıcı Ortamların

     Tehlikelerinden Korunması

     Hakkında Yönetmelik”

     kapsamında Patlamadan Korunma

     Dokumanı hazırlanmıştır.

      Muhtemel Patlayıcı Ortamda

     Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu

     Sistemler ile İlgili Yönetmelik

     (2014/34/AB) çerçevesinde

     exproof ekipmanlar mevcuttur ve

     bakımları yetkili elemanlar

     tarafından yapılmaktadır.

      Acil durum eylem planlarımız

     ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm

     ekibe acil durum müdahale ve

     yangın eğitimleri verilmiştir.

      Kuruluşumuzda olası bir kaza

     durumunda otorite ile koordine

     edilen Dahili Acil Durum Eylem

     Planımız planımız çerçevesinde

     önlemler alınmıştır.

      Acil durum eylem planlarımız

     ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm

     ekibe acil durum müdahale ve

     yangın eğitimleri verilmiştir.

      İtfaiye, polis, radyo ve

     televizyon nüfus için gerekli

     uyarıyı yayınlayacaktır.

     KAZA

     SENARYOSU

     POTANSİYEL ETKİ VE KAZA

     SONUCU

     KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ

     ÖNLEMLER

     TOKSİK OLAN

     MADDELERİN

     SALINIMI

      Toksik maddelerin atmosferine

     salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik

     buluta maruz kalma süresine bağlı

     olarak insan sağlığına zarar

     verebilir.

      Çevre için zararlı kimyasallar

     fabrika içerisinde yayılarak

     toprakta, suda vb. çevresel

     kirliliğe sebep olabilir.

      Yangın durumunda fabrika

     tesislerinin ötesinde rüzgar

     yönünde mahalleye ulaşabilecek

     duman ve gazları oluşur. Yanma

     gazları, yanma ürünlerini karbon

     dioksit, karbon monoksit, azot

     dioksit, farklı toksik gazlar, su

     buharı ve kurum içerir.

      Bununla birlikte, eksik yanmış

     başlangıç kimyasal gazları da

     bulunabilir.

      İnsan sağlığı, mülkiyeti ve

     çevre üzerinde etki oluşabilir.

      Kuruluşumuzda kimyasal

     kaynaklı gaz oluşumunu

     engellemek maksadı ile

     ekipmanlarda, tanklarda

     önlemler mevcuttur, çalışanlar

     malzemelerin kullanımında

     deneyimli ve eğitimlidir.

      Kuruluşumuzda büyük kaza

     oluşumunu engellemek maksadı ile

     proses tehlike analizleri (HAZOP

     analizi, DOW Yangın ve Patlama

     Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H

     İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL

     Güvenlik Bütünlük Seviyesi

     Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir.

     Söz konusu analizler sonucunda

     önlemler belirlenmiş ve uygulama

     aşamasına geçilmiştir.

      Kuruluşumuzda çevresel kirlilik

     önlemek üzere tank havuzları,

     döküntü kitleri vb. önlemler

     mevcuttur.

      Acil durum eylem planlarımız

     ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm

     ekibe acil durum müdahale ve

     yangın eğitimleri verilmiştir.

      İtfaiye, polis, radyo ve

     televizyon nüfus için gerekli

     uyarıyı yayınlayacaktır.

     2. Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için,

     özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri

     yapmıştır.

     3. Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.

     2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     İş Sağlığı Ve Güvenliği Anlayışı:

     AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. kurumun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarının ve tüm paydaşlarının gereksinimleri ile uyumlu olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına, ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

     Bu nedeler;

     İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

     AGT çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatların çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

     Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmayı,

     Özellikle proseslerimiz kaynaklı; toz, yangın, yol güvenliği, kimyasal kaynaklı maruziyet ve koku gibi önemli risklerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi ve bu söz konusu risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,

     Potansiyel iş kazası ve meslek hastalıkları riskleri ile ilgili gerekli önleyici faaliyetler yerine getirmeyi,

     Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; mevcut iş sağlığı ve güvenliği altın kurallarımıza, prosedürlerimize tam olarak uyduğu bir şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek; İş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

     3. ÇEVRE POLİTİKASI

     Çevre Anlayışı:

     Ürünlerinin hammaddesi doğadan bir ürün olan AGT Ağaç San. Tic. A.Ş.; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir. AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf etmektedir/edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir, sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. 

     Bunun için; 

     Malzeme tedariği süreçlerinde mevcut düzenlemelere bağlı kalmayı

     Süreçlerinde çevreye zarar vermeyecek faaliyetlerde bulunmamayı

     İş süreçlerinde ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için sıfır atık uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi; 

     Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi; 

     Karbon salınımımızla ilgili durumumuzu ölçümlemeyi ve sürekli iyileştirici girişimlerde bulunmayı

     Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı; 

     Çevre Politikamız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı ve ilgili ilişkili tüm paydaşlarımızı ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını, bilinçlendirilmelerini sağlamayı; 

     Kaynak tüketimini azaltmayı ve /veya optimumda kullanmayı; atık miktarlarını azaltmayı, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı; Taahhüt ederiz. 

     4. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     AGT Grup Bilişim Hizmetleri departmanı tarafından,

     a. Kuruluşumuzun, ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,

     b. Kuruluşumuzun, güvenirliliğinin ve kurumsal itibarını korumak,

     c. Kuruluşumuzun, sahip olduğu bilgilerin ihtiyaç duyduğu seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve erişe bilirliğini sağlamak,

     d. Kuruluşumuzun, bilgi varlıklarının istenilen seviyede güvenliğini sağlamak,

     e. Kuruluşumuzun, çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,

     f. Kuruluşumuzun, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak iş süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,

     g. Kuruluşumuzun, güvenlik ihlallerinde gerekli önlemleri ve yaptırımları yönetim olarak desteklemek ve gerçekleştirmek,

     h. Kuruluşumuzun, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak.

     5. FSC VE PEFC POLİTİKAMIZ

     AGT Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş. olarak FSC ve PEFC sertifikasına sahip olduğumuz süre içinde, doğrudan veya dolaylı olarak FSC ve PEFC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığımızı taahhüt ediyoruz;

     a. Yasal olmayan ağaç veya ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılmasını,

     b. Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlalini,

     c. Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesini,

     d. Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümünü,

     e. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmasını,

     f. İşletme kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını, kayıt ve dokümantasyon işlemlerini yerine getirmek ve FSC‘ nin ana standartları olan FSC STD-40-004, FSC STD-40-005 ve FSC STD-50-001 ‘e göre belirlenmiş kriterlere uymak,

     g. PEFC ST 2002:2013 standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

     h. Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’ nin herhangi birinin ihlal etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

     6. KİŞİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

     a. AGT Grup olarak; Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

     b. Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.

     c. Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

     d. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

     e. Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

     f. Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

     g. Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.

     h. Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.

     i. Kuruluşumuzda izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

     j. Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.

     k. Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.

     l. Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.

     m. Kuruluşumuz, süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.

     n. Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.

     7. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

     · Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi, 

     · Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,

     · Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi, Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı, Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi, 

     · Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi, 

     · Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı AGT olarak taahhüt ediyoruz.